Leseprobe: Schneider, Dekameron

Amors Glück un Laad
[…]
Unner Haus in dr Badergaß hot gut un gern seine 300 Gahr of'n Buckel. Ewing ze klaa war's vun Afang a geroten. De Pfeng hobn nooch'n grußen Stadtbrand vun 1687 ze meh net gelangt, un allzeviel hot su e Barbier un Zaahklempner nie verdient. Su hobn meine Vorfahrn allmeitog eng ofenanner gehockt. Erscht warn de vieln Kinner dra Schuld, später de schmole Galdbärsch. Dr neie Frisär-Salon kurz vürn erschtn Krieg hot alle Pfeng gefrassen, su doß jede noch su klaane Kammer vermietet warn mußt. Üm's kurz ze
machen: Mei Schwaster, se war dozemol knapp zwanzig, un iech Knirps mußten uns de Schloofkammer taaln.
Dos war fer miech ebber kaa Malheuer. Im Gegntaal. Lacht när! Fer dos, wos ihr denkt, war iech noch viel ze klaa. Iech tat dos meh vun dr praktisch Seit saah. Braucht miech im Dunkeln net färchten, bie aah bei jeden Gewitter in ihr Bett gekrochen. Ewing geherzt un gestraachelt wur iech fei immer, un iech möcht dan mol saah, daar siech dos hätt' net gefalln lossen.
In aaner Nacht ober, do bie iech aufgewacht. Vun enn Geräusch, wos net hie gehäret: Su e gleichmäßiges Quietschen, gar e Stöhne. Erscht dacht iech, dr Schwaster wär's Bier oder dr Wein net bekumme. War se doch an dan Obnd im "Schießhaus" ze Tanz gewaasen.
"Is wos Marie?" soget iech leis. "Is dir's ebber schlacht wurn?" Tutenstille. Iech tat noch mol noochhoken: "Bist de krank?"
"Naa, schloof när wetter Gung. Iech hob bluß schlacht getraamt." De Antwort tat zwar e bittel gepreßt klinge, su als wär de Marie ewing außer Otem. När hob iech mir net viel drbei gedacht, war viel ze müd drzu. Schnell zog mr's de Aagn wieder zu. Doch net lang hot's gedauert, do bie iech wieder aufgewacht. Dos Quitschen war wieder do, e Flüstern drzu. Glei war iech hellwach, tat de Ohrn spitzen.
"Mach net su laut, Karl. Dr Gung wacht sinst auf." Dos war de Marie.
"Iwo, daar schläft wie ne Ratz!" Dos war dr Karl, dr Friedrich-Karle, wos dr gunge Frisär vun Gegnieber war.
Wos wollt daar Kerl in dr Marie ihrn Bett? Wie kam dos Saafnbatschel in unner Haus? Franzusen-Loui tat ne mei Voter tituliern. Dos war e Schimpfwort. Wall doch dr Karl zwee Gahr bei danne in Gefangeschaft war un senn Salon nooch setter Mode führen tat. De gunge Weibsen warn dozemol ganz narrisch of su ne französische Frisur. Dos bracht unnern Geschäft viel Abbruch, un wenn net de Marie bei uns mit Scher un Kamm ze Gang gewaasen wär, do wärn uns aah de gunge Mannsen noch abhanden kumme. Ka Wunner, doß dr Voter kenn guten Fooden an dan gunge Maa finden kunnt.
Doß de Marie annersch drieber dacht, wußt iech längst. War iech doch Amors Bote, hatt' manichen Brief rieber un nieber getrogn. Verbei an de Aagn vom wachsamen Voter, net ganz verbei am guten Mutterherzen. Ober dos hob iech erscht später drfahrn. Un wall iech su enn manichen Groschen, su e maniches Zuckerle drbei erhaschen kunnt, war iech salber dan Saafnbatschel gut. När wie daar itze in dr Marie ihrn Bett neikam, kunnt iech mr net drklärn. Worüm die beeden net schloofen un su laut machen tatn, erscht racht net.
Drüm mußt iech miech aah ze Wort malden. "Karle, tu fei dr Marie net wieh, sinst hul iech in Voter." Wieder war's mucksmäuschenstill in dr Kammer.
"Siehste, iech hob dir's glei gesogt", soget de Marie.
"Mach leise, Albin, sinst weckt dei Voter noch auf. Iech tu deiner Schwaster nischt. Stimmt's?"
"Dos stimmt fei", bischperte mei Schwaster un fuhr dan fort: "Dr Karle hot nämlich senn Hausschlüssel verlorn. Un wall's reegne tut, hob iech ne ze mir genomme. När dr Voter braucht dos net ze
wissen. Worüm, weßt de ja. Wu er doch menn Karle net leiden ka."
"Un du hälst aah dicht. Net wahr, Albin, do könne mir uns of diech verlossen?" Aah der Karle sprooch ganz leise.
"Ehrenwort", soget iech drauf, "när kaa iech eich hier schlacht verstieh. Iech kumm lieber ze eich rieber." Un eh de Proteste vun dan Liebespaar verhalln tatn, war iech fix in dos warme Bett gekrabbelt, log mitten drinne, zwischen dan beeden.
"Du, Karle, sog när mol, du bist ja nackisch!" Dodrieber tat iech miech wunnern.
"Här zu, Albin", soget dos Saafnbatschel, "de Marie hot's doch schu drzählt: Draußen schifft is vom Himmel runner, un meine Klamotten sei ganz naß." Dos Argument tat mr eileuchten.
"Ober Marie", fing iech wieder a, "ober worüm bis dä du nackisch?" Meine Schwaster brauchet ewing, bis se endlich antworten tat: "Nu, mei Klaad is aah ganz durch."
"Ober du hast doch hier in dr Kammer dei Nachthemm." Iech tat net locker lossen. De Marie gob kenn Mucks vun siech, när dr Karle tat leise lachen.
"Die schläft schu. Kumm Gung, mach aah de Aagn zu. Is is fei schu spät." Dos is wahr, dacht iech, hob miech richtig an de Marie ihre gruße Brust nagekuschelt un bie eigeschloofen.
Frieh war dr Karle wagg, de Marie aah. När hot die miech schu vürn Friehstick ogefange, mir tausend heilige Eide ogenomme. Un in dr Kirch hot se nabn mir gesassen un mir ständig de Hand gedrückt. Vun dan Tog a hatt' iech enn Himmel of Arden. De Marie stecket mir's hinten un vorne nei, un aah dr Karl hot mir manichen Fufzger in de Hand gedrickt. Un wenn iech mol klamm bei Kasse war, do brauchet iech bei dan haamlichen Paar när of dos nächtliche Abenteuer aspieln.