Böhme, A Fünkl

A Babl kimmt!

Paar Wochn sei's när bluß, do kimmt a Babl raus.
Dann gieht wos Neies lus in unern neien Haus.

Mer wissen's ganz genau, es werd 'ne klaane Mad.
Zwar kriegn mer Zeich in Blau, doch Rosa brauch mer grad.

Mer hon schu lang gewart' of su an winzign Gast.
Sei Labn stieht nu an Start, hot bei uns Fuß gefaßt.

A Teddy wartet schu, 'ne Pupp' stieht längst bereit.
A Korb zer erschtn Ruh. Bal is es doch suweit!

Dr Wald liecht glei dernabn, wu's drinne spiele ka.
Es kricht a schienes Labn, 'ne Kammer hot es ah.

Wie wichtich Kinner sei fir uner ganzes Land!
Su hon ah mir derbei dan Mangl abgewandt.

Wu frische Zukunft liecht, do miss'n Kinner sei.
Wenn kann's mehr Babln kricht, do is's miet uns verbei.

Wie hot a Kinl när su klaane Händ' un Füß',
dogegn bie iech a Bär, doch unre Mad werd siß.

Nischt fahln sull später hier fir unern Sonneschei.
Mer sorgn schu heit derfir, es Kind sull glücklich sei.

Is's ausn gröbstn raus, blebbt's sicher net alla.
Es rächt doch uner Haus fir zwa, drei Kinner ah!